LEVERINGSVOORWAARDEN DORFL’S HOUSE EN DORFL LEIDERSCHAPSTRAINING & COACHING

Onderstaande leveringsvoorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met DORFL’s House en DORFL Leiderschapstraining & Coaching.

[one_half]

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze (al dan niet via de website van Opdrachtnemer) aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.
 • Opdrachtnemer: DORFL’s House of DORFL Leiderschapstraining & Coaching
 • Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 • Training/opleiding: standaard groepsgewijze trainingen/opleidingen, on-line leertrajecten, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, premaster en masterclasses zoals vermeld in de trainingsgids en op de website van Opdrachtnemer, waar deelnemers op individuele basis kunnen inschrijven op trainingen/opleidingen.
 • Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en terzake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.
 • Persoonlijk doelstellend gesprek: een (telefonisch) gesprek tussen Opdrachtnemer en een potentiële deelnemer aan een Training/Opleiding waarin de leerdoelen van een training/opleiding met de leerwensen van de deelnemer worden afgestemd. Dit gesprek maakt deel uit van de Training/Opleiding en is een voorwaarde voor deelname daaraan.
 • Startmoment van de training/opleiding: het Persoonlijk Doelstellend Gesprek.
 • Startmoment van de opdracht: de eerst facturabele uitvoering van de opdracht.
 • Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.
 • Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2

Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3

Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1

Training/opleiding De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Opleiding komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, of door de door Opdrachtnemer rechtsgeldig getekende schriftelijke bevestiging, of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens telefonische of per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

3.2

Opdracht De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever komt tot stand door rechtsgeldige ondertekening door de Opdrachtgever van de door Opdrachtnemer opgestelde offerte, of door rechtsgeldige ondertekening van de schriftelijke bevestiging door Opdrachtgever, of door de rechtsgeldige, schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer van de telefonische aanmelding of opdracht van Opdrachtgever.

3.3

Niet-bindend karakter offerte Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen terzake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

3.4

De Opdrachtnemer kan een overeenkomst – tot stand gekomen door rechtsgeldige ondertekening van de offerte – gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1

Opdrachtnemer is gerechtigd:
 • a. het training- of opleidingsprogramma tussentijds te wijzigen, om reden van kwalitatieve verbetering;
 • b. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;
 • c. bij onvoldoende aanmeldingen een training/opleiding af te gelasten, of nieuwe aanmeldingen voor een bestaande training/opleiding niet te accepteren. Ingeschreven deelnemers ontvangen hiervan bericht, waarna hun verplichtingen vervallen en/of reeds voldane verplichtingen worden gerestitueerd;
 • d. de groepsgrootte in uitzonderingsgevallen met maximaal 2 deelnemers te verhogen.

4.2

Voorzover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze er voor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren. Als bij de uitvoering blijkt dat er omstandigheden zijn die een gewijzigde aanpak vergen, dan zal Opdrachtnemer in overleg met Opdrachtgever – of vice versa – streven naar aanpassing van de oorspronkelijke opdracht. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer hebben de plicht om dit tijdig te signaleren en de consequenties voor de opdracht en eventuele (meer)kosten te bespreken en schriftelijk vast te leggen.

4.3

Duur en afsluiting van een onderzoek
 • a. Offertes voor onderzoek van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel (van opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
 • b. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 • c. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 • d. Een overeenkomst voor onderzoek wordt altijd aangegaan voor een minimum termijn en/of voor een minimum aantal (herhalings)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhalings)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximum termijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhalings)meting dient te zijn opgestart.
 • e. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhalings)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhalings)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhalings)meting.
 • f. Indien nog (herhalings)metingen openstaan geldt de factuurdatum voor de laatstgezonden (herhalings)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.3d.

Artikel 5: Annulering of verplaatsing van deelname aan een training met open inschrijving

5.1

Training/opleiding door de opdrachtgever
 • a. De opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 • b. Na de totstandkoming van de overeenkomst zal, bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn als bedoeld in 5.1c, € 200,- excl. BTW aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • c. Annulering door de opdrachtgever van de training/opleiding kan tot vier weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok op de administratiekosten als bedoeld in 5.1b: na, kosteloos geschieden, tenzij het persoonlijk doelstellend gesprek al heeft plaatsgevonden. Bij annulering van de training/opleiding op een termijn van minder dan 4 weken voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok wordt 100% van de trainings/opleidingsprijs berekend.
 • d. Bij trainingen/opleidingen waarbij een persoonlijk doelstellend gesprek plaatsvindt, gelden de volgende regels met betrekking tot het verzetten van dat gesprek: • Verzetten is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties. Dit is uitsluitend ter beoordeling van opdrachtnemer. • Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek is mogelijk mits het nieuwe gesprek plaats kan vinden vóór aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok. • Verzetten van het persoonlijk doelstellend gesprek na verkregen toestemming van opdrachtnemer is kosteloos tot 2 dagen vóór het doelstellend gesprek, ongeacht de startdatum van de trainings- of opleidingsblok. Bij verzetten binnen 2 dagen voor aanvang van het eerste trainings- of opleidingsblok worden de kosten van dit 2e gesprek in rekening gebracht.
 • e. In geval de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer, na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.
 • f. Indien het persoonlijk doelstellend gesprek meer dan 4 weken voor aanvang van de eerste uitvoeringsdag van de training/opleiding plaatsvindt en heeft geleid tot toelating tot training/opleiding, kan de training/opleiding niet meer kosteloos worden geannuleerd en zal bij annulering van de training/opleiding 100% in rekening worden gebracht.
 • g. De annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op soortgelijke wijze als door Opdrachtnemer toegezonden facturen.
 • h. De annuleringsregeling voor arrangementen behorende bij trainingen/opleidingen zijn afwijkend en worden vermeld door opdrachtnemer in de bevestigingsbrief voor deelname aan een training/opleiding aan opdrachtgever.

5.2

Opdracht en/of onderzoek door de opdrachtgever
 • a. De opdrachtgever voor een opdracht heeft het recht de opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 • b. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom (met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoeringsdag) aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 • c. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 8 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 5.2b in rekening gebracht.
 • d. Bij annulering of wijziging tussen de 8 tot 4 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • e. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • f. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 • g. In afwijking van artikel 5.2b kan annulering of wijziging van de individuele begeleiding of coaching kosteloos geschieden tot 4 werkdagen voorafgaande aan de sessie.
 • h. Bij annulering of wijziging tussen 4 werkdagen en 2 werkdagen voorafgaande aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 50% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • i. Bij annulering of wijziging korter dan 2 werkdagen voorafgaand aan de sessie is de Opdrachtgever gehouden 100% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 • j. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.
 • k. Indien door annulering bedragen terugbetaald dienen te worden aan Opdrachtgever, verzorgt Opdrachtnemer die terugbetaling binnen 2 weken.

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht de training/opleiding of opdracht te annuleren vanwege onvoldoende aanmeldingen of overmacht. Opdrachtnemer heeft het recht deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaalde bedrag. De terugbetaling vindt binnen 2 weken na annulering door Opdrachtnemer plaats.

Artikel 7: Vervanging

De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de training/opleiding of opdracht laten deelnemen, indien de vervanging binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan opdrachtnemer wordt medegedeeld. Voorwaarde voor de vervanging is dat het plannen en houden van het persoonlijk doelstellend gesprek redelijkerwijze, zulks naar het uitsluitende oordeel van opdrachtnemer, nog mogelijk is. Vervanging van een deelnemer voor een masteropleiding dient eveneens binnen 24 uur na de annulering te worden medegedeeld aan opdrachtnemer mits de vervangende deelnemer aantoonbaar voldoet aan de door Opdrachtnemer gestelde toelatingsvoorwaarden voor deelname aan de betreffende opleiding. Deze bepaling laat onverlet het recht van Opdrachtnemer op grond van artikel 6. Vervanging na de start van de training/opleiding of opdracht is niet meer toegestaan.

Artikel 8: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 3. De meest actuele prijzen staan op www.dorfl.nl/house/prijzen

Artikel 9:

Betaling training/opleiding, opdrachten en onderzoek

9.1

Opdrachtnemer brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 30 dagen na factuurdatum, doch uiterlijk 1 maand voor aanvang van de training/opleiding of opdracht, op de door opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale acties zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

9.2

De reis- en arrangements-/verblijfkosten alsmede aanbevolen literatuur in verband met deelname aan een training/opleiding of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

9.3

Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten cfm. het rapport Voor Werk II in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

9.4

Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren. [/one_half] [one_half_last]

Artikel 10: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan, onverminderd het bepaalde in artikel 13.

Artikel 11: Auteursrecht

11.1

Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

11.2

Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 12: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten.Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemers, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

13.1

Opdrachtnemer spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden. Het uiteindelijke resultaat is echter evenzeer afhankelijk van factoren die buiten de invloed van Opdrachtnemer vallen, als dat het een gevolg is van de activiteiten van Opdrachtnemer. Opdrachtnemer kan daarom géén garanties geven met betrekking tot de te verwachten resultaten van de door haar verrichte werkzaamheden.

13.2

Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

13.3

Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 6 (zes) maanden. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 11.344,- excl. BTW.

13.4

Voor zover sport- en daarmee te vergelijken activiteiten deel uit maken van de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst, dienen deelnemers aan dergelijke activiteiten zelf te beoordelen of zij fysiek en wat conditie betreft in staat zijn verantwoord deel te nemen aan dergelijke activiteiten. Opdrachtnemer sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan dergelijke activiteiten, zowel jegens Opdrachtgever als jegens de deelnemer, nadrukkelijk uit. Het bepaalde in het 2e en 3e lid van dit artikel is van overeenkomstige toepassing.

13.5

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

13.6

Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:
 • a. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 • b. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 • c. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

Artikel 14: Geheimhouding, vertrouwelijkheid en persoonsregistratie

14.1

Alle informatie die Opdrachtnemer verkrijgt over de organisatie, situaties of personen bij de Opdrachtgever wordt uitsluitend gebruikt om zo passend mogelijk te trainen of te coachen. Informatie wordt nooit aan derden verstrekt.

14.2

Alle informatie over deelnemers, alle gebeurtenissen en informatie uitwisseling tijdens een training zijn strikt vertrouwelijk. Informatie over deelnemers wordt nooit aan anderen verstrekt, ook niet aan de Opdrachtgever.

14.3

Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywet- en regelgeving behandeld.

14.2

De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 3 omschreven doel.

14.3

Naam- en adresgegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te ’s-Hertogenbosch.

AANVULLENDE LEVERINGSVOORWAARDEN VOOR ONLINE AANBOD

Artikel 16: Algemeen

16.1

Onderhavige aanvullende bepalingen zijn uitsluitend van toepassing op opdrachten die door opdrachtnemer worden uitgevoerd via het leerplatform van DORFL’s House;

16.2

Behoudens en voor zover daarvan hierna nadrukkelijk is/wordt afgeweken zijn de bovenstaande Leveringsvoorwaarden van DORFL’s House of DORFL Leiderschapstraining & Coaching onverkort ook op het online-aanbod van toepassing;

16.3

De toepasselijkheid van de (aanvullende) leveringsvoorwaarden vloeit, onverlet andere opties, in elk geval (ook) voort uit de acceptatie daarvan door de (potentiële) opdrachtgever welke (telkens) door het aanvinken van die voorwaarden dient plaats te vinden alvorens de (potentiële) opdrachtgever toegang wordt verschaft tot de online-toepassing.

Artikel 17: Begripsbepalingen

17.1

In aanvulling op het bepaalde in artikel 1 gelden voor het online-aanbod de volgende begrippen:
 • Leerplatform: de internetapplicatie van opdrachtnemer via welke een opdrachtgever op door opdrachtnemer gedefinieerde voorwaarden (voorlopig) toegang krijgt/heeft tot het online-aanbod van opdrachtnemer voor zover daartoe tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst is gesloten;
 • Persoonlijk doelstellend gesprek: de op initiatief van opdrachtnemer ingevulde vragenlijst en het naar aanleiding daarvan gevoerde telefoongesprek tussen een potentiële opdrachtgever en een E-coach waarin wordt nagegaan en vastgesteld of het online leertraject waarin de potentiële opdrachtgever geïnteresseerd is inderdaad aansluit bij zijn interesse en/of capaciteiten;
 • E-coach: de door opdrachtnemer aangestelde en toegeruste persoon die is aangesteld om online deelnemers te begeleiden en te coachen;
 • Online deelnemer: de natuurlijke persoon, al dan niet (zelf) opdrachtgever zijnde, die via online-toepassingen een Online-leertraject bij opdrachtnemer volgt of daarvoor heeft ingeschreven;
 • Online leertraject: de via een Online-toepassing uit het Online-aanbod van Opdrachtnemer door een Online deelnemer geselecteerde cursus of training;
 • Online academy: alle door opdrachtnemer via internetapplicaties aangeboden modules en leertrajecten waarop hetzij via schriftelijke dan wel via digitale weg kan worden ingeschreven;
 • Inschrijving: de schriftelijke of digitale aanmelding van een opdrachtgever gericht aan opdrachtnemer, gericht op het tot stand komen van een overeenkomst tot het volgen van een Online leertraject of -training, krachtens welke opdrachtgever voorlopige toegang krijgt tot het Leerplatform;

Artikel 18: Annuleringsregeling

18.1

In afwijking van het bepaalde in artikel 5 en in aanvulling op het bepaalde in artikel 6 geldt voor het Online-aanbod de volgende annuleringsregeling;
 • a. Door Inschrijving komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer een overeenkomst tot stand met betrekking tot een (of meer) Online leertraject(en);
 • b. De in artikel 19.1a bedoelde overeenkomst komt tot stand onder de door beide partijen in te roepen ontbindende voorwaarde van de negatieve uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek;
 • c. Tot en met het persoonlijk doelstellend gesprek kan annulering van de Inschrijving door opdrachtgever kosteloos plaatsvinden;
 • d. Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat opdrachtnemer de overeenkomst wenst voort te zetten zendt zij zo spoedig mogelijk daarna aan opdrachtgever een bevestiging voor plaatsing, gevolgd door een factuur, waarmee de ontbindende voorwaarde als bedoeld in artikel;
 • e. Indien de uitkomst van het persoonlijk doelstellend gesprek meebrengt dat opdrachtnemer de overeenkomst niet wenst voort te zetten zendt opdrachtnemer zo spoedig mogelijk daarna aan opdrachtgever een e-mail waarin deze beslissing, welke geacht wordt een beroep in te houden op voormelde ontbindende voorwaarde, aan opdrachtgever wordt bevestigd.

Artikel 19: Overige bepalingen

19.1

De door opdrachtnemer bij Inschrijving aan opdrachtgever verleende toegang tot het Account is strikt persoonlijk en mag uitsluitend door opdrachtgever/deelnemer zelf, of als deze een rechtspersoon is uitsluitend door de Online deelnemer worden gebruikt. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform aan de Online deelnemer en/of de opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding, daaronder begrepen enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald;

19.2

Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het Online aanbod en/of het leerplatform en/of het Online-leertraject en/of de website van opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan opdrachtnemer. Opdrachtgever noch Online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het Leerplatform aan opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie van hetgeen in het kader van de Inschrijving door opdrachtgever is betaald. Opdrachtgever en/of de Online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor opdrachtnemer opkomende schade.

19.3

Indien en voor zover een Online leertraject of module bestaat uit meerdere door opdrachtnemer via Leerplatform aan te leveren cursus- of trainingsonderdelen zullen deze geacht worden aan opdrachtgever te zijn geleverd op het moment dat deze door opdrachtnemer langs digitale weg aan opdrachtgever beschikbaar zijn gesteld. De vastlegging van dat moment in de (digitale) administratie van opdrachtnemer vormt daartoe dwingend bewijs. Aankondigingen van opdrachtnemer omtrent de voorgenomen levering daarvan worden geacht slechts streeftermijnen in te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van het niet behalen van die termijnen. [/one_half_last]